by pranplezi
Meyè Souvni Vakans ...
 
Notifications
Clear all

Meyè Souvni Vakans Dete-Best Summer Vacation Memories


pranplezi
(@pranplezi)
Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 13
Topic starter  

Nan peryòd ete an Ayiti, anpil paran te gen koutim voye timoun yo yon lòt kote pou pase vakans twa (3) mwa yo. Gen paran ki te konn voye timoun yo aletranje; genyen ki te konn voye yo an pwovens.

Konsa tou, gen paran ki pat konn voye timoun yo okenn kote, donk yo te pase vakans lan lakay yo. Kèlkeswa kote timoun yo te konn pase vakans yo, yo te toujou angaje nan aktivite amizan ki non sèlman te mete anpil kontantman nan kè yo men make rès vi yo tou.

Ki kote ou te konn pase vakans dete w’? Ki souvni inoubliyab ou genyen? Pataje ak nou tout sa ou te konn fè ke ou te jwenn plezi ladan yo.

During the summer period in Haiti, many parents had the custom of sending their children elsewhere for a three-month vacation. Some parents have sent their children abroad; some were sent to the province. Likewise, some parents did not send their children anywhere, so they spent the vacation at home.

Regardless of where the children used to spend their vacations, they were always engaged in fun activities that not only brought great happiness to their hearts but also marked the rest of their lives.

Where did you spend your summer vacation? What unforgettable memories do you have? Share with us everything you used to do that you enjoyed.

 


Quote
eztek
(@eztek)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 68
 

bon, mwen pat konn vwayaje epok sa yo, well, vwayaj lekol, se te parade, depi 1e jou lekol, ou komanse ap konte jou pou lekol fini pouw ale andeyo

 

mote kap, jilet nou toujou file

teke mab, depi o pa nou fann mab ou a

jwe boul, nou pat fanatic sa

 

e ou menm ?


ReplyQuote
Tifi_led
(@tifi_led)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 50
 

@eztek

Vakans pa m c swa vwayaje, al nan provens ( ki se rarman) ou byen ret lakay mwen ( pi kouran). Mpat janm renmen vakans vre paske zanmi lekol mwen yo patap ave'm. Men kek ti bagay mte renmen nan vakans, mte ka al dormi ta. Pa gen moun kap di m al domi mgen lekol demen. Mte ka resi jwe ak timoun katye yo, paske papa m pat renmen lem fer sa epi depi se lekol li tj pran preteks al etidye ou byen pran on liv pou w li.  Ler matin mte renmen jwe pinch, rosler, marel, kay. Lajounen, nou t konn jwe pla main cho. E lannwit, Mte renmen tire kont lougarou sitou si c granmoun kap tire yo. Ti " krik krak.. ron san fon ( bag). 

Men podyab bagay so efase nan listwa kilti nou. Timoun yo pa konn tire kont e ta sanble yo pa gen tan pou jwer rosler ak kay ankor. 

Tan ale.. tan pa tounen


ReplyQuote
pranplezi
(@pranplezi)
Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 13
Topic starter  

@tifi_led

se yonn nan problem bo lakay, sa nou te konn jwi, menm pitit pitit nou pap jwi yo, pa menm gen kote pou teke on ti mab non ayiti, bagay la red


ReplyQuote
Believe
(@believe)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 14
 

Mwen te konn pase vakans dete m’ nan yon pwovens an Ayiti ki rele LaPlèn. Kay kote mwen te konn desann nan te lokalize nan yon rejyon trè pezib. Ti kay sa te konstwi an bwa e, palaswit, kouvri ak labou. Li te gen de (2) chanm avèk yon (1) pòt e yon (1) fenèt. Do kay la te kouvri ak pay e atè a pat glasiye. Kay sa a pat gen okenn konfò modèn ladann; sepandan, mwen te toujou enpasyan pou mwen ale pase vakans la a.                                                                                                                                                                                                                                                             

Lè mwen rive, tout moun te konn akeyi mwen tankou yon ti prensès. Se te yon devwa pou mwen al salye tout moun nan vilaj la. Mwen te toujou akonpaye pa yon moun ki ap viv nan kay la pou mwen al rann vwazen e vwazin yo vizit. Wout kote pou moun mache an te etwat, long e yo te antoure pa zèb e pye bwa. Pye yo te konn ranpli ak fwi oubyen vejetab: mayi, zaboka, kokoye, kann, lamveritab, mango, etc. Yon moun te kapab jis lonje men w’ pou keyi yo paske anpil nan pye yo te kout. Gen de kote nan wout la moun konn wè ti sous dlo k’ap koule ki kreye yon son dou nan zòrèy. Nan wout la, nou te konn rankontre peyizan ak pwovizyon sou tèt yo--anwout pou ale nan mache--ki rete pou salye nou. Pandan nou ap mache, son bèt yo te agreyab pou nou tande “Baa, Baa, Moo, Moo, Oink, Oink, Cluck, Cluck, etc.” Malgre distans lan konn long pou nou mache, nou pat janm santi fatig; okontrè, nou te pran plezi pou adore lanati ak son kalm dlo rivyè yo, ti van dou k’ap vante, bon solèy cho sou do nou. Anfen, se tankou nou te nan wout pou nou ale nan paradi. Nou te gen anpil enèji!         

Souvni inoubliyab mwen genyen de vakans dete an Ayiti se ti wout an pwovens yo. Mwen renmen trankilite mwen te konn resanti lè mwen ap mache nan wout etwat sa yo. Eksperyans sa a rete vif nan memwa m’.                                                                                                                       


ReplyQuote
Believe
(@believe)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 14
 

Se vre pitit pitit nou pap gen privilèj jwi sa nou te konn jwi nan jenès nou. Men mond lan evolye; bagay yo chanje! Nou dwe adapte ak evolisyon mond lan e asepte l’ jan li ye a, byenke nou pèdi prèske tout sa ki te konekte nou ak kilti nou--sa ki te ranfòse valè moral nou--sa ki te ba nou “savoir-vivre,”--etc. Nou pèdi tout sa!                                                                                                                                                                                 

Jounen jodia, lè nou ap panse ak sa nou te jwenn plezi ladann, nou reflechi e reyalize ke se te yon pinisyon--pa ekzanp, mwayend transpò (moyen de transport). Bourik se te yon mwayend transpò ke peyizan yo te konn itlize anpil paske se te sèl metòd transpòtasyon yo te genyen. Noumenm (lè nou te timoun), nou te rejwi lè nou monte bourik pou distans lwen. Konbyen nan nou ki ta renmen fè yon vwayaj lwen pa bourik? Pa anpil moun! Alò, se nan sans sa a nou dwe anbrase levolisyon. Nan okenn ka mwen pa di pou nou rejte sa ki te pote lajwa nan lavi nou. Lavi, jodi a, akonpaye ak anpil estrès (stress)—rejwi nou ak sa ki disponib ak nou nan moman an pou sante nou pa deteryore ak estrès.

 


ReplyQuote
eztek
(@eztek)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 68
 

Mwen pa we sa kom pinisyon li te ye, tan pat ko evolye jan li ye Jodi a. Bourik sa ou te konn monte ansavo a, pou anpil, se te on lux li te ye, ou ka te petet sel fanmi ki te ka posede on bourik epok sa yo.

Se menm jan ak le jezi te konn ap mache ak sapat, ak on vye dra double sou li, epok sa yo pat ko gen bon bos taye, bon neg ki pou te fe bel ti soulye


ReplyQuote
eztek
(@eztek)
Member
Joined: 2 years ago
Posts: 68
 

Kom mwen konnen majorite medam PP yo se bon timoun, se swiv mwen tap swiv, mwen pa we yonn di vre meye moman vakans yo vre. Nou fe k0m si nou pat konn fe ti jwet manman ak papa. voye timoun lekol, anba kabann, deye do kay, tout ti kwe, nou konn res la. ayayay


ReplyQuote
Share:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More