Pranplezi Forums • Old School VS new generation
Page 1 of 1

Old School VS new generation

Posted: Fri Jun 01, 2018 9:49 pm
by Tifi_led
When cooking, who should get dinner first, husbands or kids?
Le m t timoun, ler manman m ap separe manje li tj retire manje papa m avan epi timoun yo ak pa l apre. Men anpil fwa ler manje an ap separe nou pa konn la donk nou vreman pa wer diferans lan. Men si pa hazar manje ap separe gen on timoun ki la e ki grangou, manman m tj retire manje moun sa avan.
Lakay pa m, pi piti yo jwenn manje avan paske fok manje yo a fret avan yo manje l. Depending on my mood or circumstances, mka fer on plate pou mesye a, Men apre sa tout moun degaje yo pran manje.
So kesyon m lan eske jeriko ici yo panse c on derespektan pou timoun manje avan yo.

E limena ventyem syek yo panse c restavek sa rele?

Re: Old School VS new generation

Posted: Sun Jun 03, 2018 2:35 am
by Believe
Repons sou sijè sa a ap baze sou de (2) aspè enpòtan: kiltirèl e sikonstansyèl--plis enpak evolisyon sosyete a sou nouvèl jenerasyon an.

Nan kilti ayisyèn--peryòd kèk paran nou t’ap viv--madanm yo konn prepare manje nan yon lè ki pwòch de lè yo konnen mari yo ap antre nan kay la--aprè travay--de fason pou manje a byen cho e apetisan pou mesye yo. Epòk sa yo, fanm yo pat ale travay; se tach menajè ki te okipasyon prensipal yo. Yo te depan totalman de mari pou bezwen esansyèl e gason yo te dominan. Fanm yo te trete mari yo pi byen ke de (2) grenn je nan tèt yo, ki vle di menmlè mari a ap sòti travay a senkè delaprèmidi (5:00 P.M.), yo prefere rete grangou oubyen manje yon bagay leje olye yo prepare manje a dèzèdtan avan mari a antre. Tout sa, pou sousi yo genyen pou prezantasyon dine a pou mari yo. Timoun--ki pat gen dwa alapawòl--te oblije soufri silansyezman nan sitiyasyon sa yo. Wòl madanm nan se te prepare dine, ranje kouvè atab, plase manje a sou tab, e asire satisfaksyon konplèt mesye a. Lè manje sèvi, se mari ki toujou manje avan atab--e timoun yo manje nan yon areya separe. Aprè dine, madanm nan desèvi mari a--e sètalò, limenm, li ap manje. Soumisyon e dominans te rann fanm sa yo enpwisan.

Men, nan venteyinyèm syèk la (21st century), bagay yo chanje!

Fanm denojou diferan! Laplipa de fanm sèjousi ki ap viv an Ayiti pa nan tout sousi sa yo ak gason. Dayè, yo pa menm nan pèdi tan ap kwizine; se nan restoran yo prèske manje. Si mari vin sot travay grangou, li ap prepare manje l’ poukont li oubyen fè kòmand manje nan restoran.


Faktè krisyal ki anpeche kèk fanmi reyini ansanm atab pou manje--nan sosyete etranjè a--se diferans nan orè travay. Kilti etranjè diferan konplètman de kilti ayisyèn. Koup (madanm e mari) yo travay nan orè diferan; youn nan yo gendwa ap travay lajounen e lòt la ap travay leswa. Donk koup yo konn pase dèjou, pandan yo ap viv nan menm kay, san je youn pa janm kontre ak je lòt. Si youn ta ap tann prezans lòt pou li manje, lafen t’ap tou touye l’. Kontrèman ak dominans ekonomik--nan tan lontan--ki te anpeche madanm e mari manje atab ansanm, denojou se plis rezon sikonstansyèl ki mete anpechman sa a.

Li obligatwa pou koup yo kreye tan ansanm pou siksè maryaj e byennèt timoun yo. Manje ansanm pandan lasemèn kapab difisil akoz de diferan orè yo, men madanm e mari dwe konsakre yon jou kòm jou pou tout lafami reyini atab ansanm pou yo manje.

Sa a se tan fanmi li ap ye!

• Yo ap chita arebò tab la ansanm.
• Yo ap pwofite de moman sa a pou yo itilize bòn manyè atab la.
• Yo ap priye ansanm.
• Yo ap diskite sa ki te pase pandan semèn lan nan lekòl e/oubyen travay.
• YO AP MANJE ANSANM.
• Youn ap gen chans pou obzève lòt. Pa egzanp, si youn gen yon mak sou
kò l’ ki pat vizib avan, kesyon ap poze pou konnen kisa ki lakoz, etc.

Nouvèl jenerasyon an pa aksepte pou plas yo se kwizin nan kay la e yo ap konbat gason ak mantalite seksis sa a. Anpil fwaye pataje tach menajè yo--yon jou, madanm prepare dine, e nan landemen, mari prepare l’. Se pa tankou lontan pou mari se wa e madanm se sèvant. Kounye a, mari se wa e madanm se rèn, epi tout timoun se prens ak prensès. TOUT MOUN MANJE ANSANM ATAB!

Re: Old School VS new generation

Posted: Tue Jun 05, 2018 2:47 am
by lakay509
I have evolved to come to understand that it's not necessary for me to eat first. My wife, I must add, tries to make it a point that there is food for me to eat. It's only because I work till late hours.
In any case, as Believe said, this is purely cultural. It's not an absolute that this should be done this way or that way. Whatever works; whatever is agreed upon by the family. And those are the questions, in my opinion, that should be debated prior to starting a family so we know where we stand. Anything unexpected can be a surprise and can later lead to conflicts in the relationship.
Know who you are and know the expectations.
I am done.
thanks for reading.
God Bless!